سیستم ژلداک کمپانی Nanolitik آلمان مدل:Multi Gel

مجهز به مانیتور لمسی12 اینج با امکان مشاهده وذخیره تصویر روی فلش مموری (بدون نیازبه کامپیوتر) امکان کنترل دوربین و مشاهده تصویر زنده روی مانیتور دارای دو منبع نوری: الف ) White LED   ب) UV  ترانسلوميناتور : دارای صفحه بزرگ جهت مشاهده دو ژل  بطور همزمان اتاق تاریک با جایگاه ژل کشویی جهت تسهیل نمونه گذاری سنسور قطع اشعه UV روی درب برای محافظت کاربر نرم افزارآناليز ژل الکتروفورز با امکان: شناسايي اتوماتيك باندهاومقایسه آنها با یکدیگر، تعيين وزن مولكولي± 1bp  sizing accuracy Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot Blot مقایسه ژل قبلی با جدید، قابليت تعيين كمي غلظت هر باند امكان گزارش گيري و چاپ نتایج