رک سرما ساز Bench Top Freezer Rack

بکمک این رک ها دیگر نیازی به استفاده از جعبه حاوی یخ روی میز نمیباشد قابل استفاده برای میکروتیوب های 0/5-1/5-2 میلی لیتر در سه مدل: « ZERO» که دمای صفردرجه را تا بیش از 1ساعت تامین می کند «- 20» که دمای °C - 20 را تا بیش از 1ساعت  تامین می کند «- 70»  که دمای °C - 70 را تا بیش از 1ساعت  تامین می کند