نمایش دادن همه 8 نتیجه

ترمال سایکلر مدل « XP Cycler » با بلاكهای قابل تعويض

  • بلاک گراديانت «96×0.2 ml با امكان توليد گراديان دمايي
  • بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم :
  • بلاک XP- D شامل:48×0.2 ml و  48×0.2 ml
  • بلاک XP- E شامل:30×0.5 ml و  48×0.2 ml
384Wells, 4 Slides Temp. Ramp:3-4C/S LCD Graph/Text Display 99 Programs RS232 Interface

ترمال سایکلر مدل «Gene Pro»

Temp. Ramp≥4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

ترمال سایکلر مدل «Gene Touch »

Temp. Ramp≥ 3 to 4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

ترمال سایکلر مدل «Gene Max»

Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp:4 to 5 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 10.4” Gold Block with Temp. superior performance Auto pause/power protection, Soak function Bluetooth/LAN Interface

ترمال سایکلر مدل « GeneExplorer »

بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک  D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp: 6 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 8” Auto pause/power protection, Soak function Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB

ترمال سایکلر گرادیانت مدل:FC-96G

Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp: 4.5 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 8” Auto pause/power protection, Soak function Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB هنگامی که دمای بلاک به کمتر از 30 درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) میرسد ویا وقتی برنامه به پایان می رسد، HotLid  به طور خودکار بسته می شود.